تیم لکوموتیو ازبکستان که مجید تیکدری نژاد را در ترکیب خود داشت مغلوب ناگویا اوشنز ژاپن شد.